• BETINOC SHOCKPROOF PROTECTIONS

    BETINOC ontwikkelt, produceert en plaatst schokbestendige en hygiënische stootplinten, stootpalen, wanden en profielen voor bedrijfsgebouwen, machines en infrastructuur

    BETINOC SHOCKPROOF PROTECTIONS

    BETINOC ontwikkelt, produceert en plaatst schokbestendige en hygiënische stootplinten, stootpalen, wanden en profielen voor bedrijfsgebouwen, machines en infrastructuur

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Bindende kracht van de algemene voorwaarden. Het bestellen van onze producten veronderstelt de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze klanten zijn ons niet - tegenspreekbaar. 

2.Offertes. Al onze offertes worden vrijblijvend gedaan. 

3.Contracten. De verbintenissen van om het even welke aard aangegaan door aangestelde personen van onze firma, worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging in de vereiste vorm door ons bedrijf. 

4.Prijsbepaling . Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, lonen, sociale lasten, drijfkracht - en andere kosten en lasten in voege op het ogenblik van het contract. BTW, huidige en toekomstige taksen zijn ten laste van de klant. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik onze prijzen aan te passen, rekening houdend met de mogelijke stijging van bepaalde elementen van onze kostprijs. 

5.Leveringstermijn . Leveringstermijnen worden slechts ten aanduidende titel vermeld. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot contractbreuk noch tot schadevergoeding. 

6. Stockage en transport. Indien goederen langer dan 1 maand na de vooropgestelde leveringstermijn bij Betinoc dienen gestockeerd te worden, dan behouden wij ons het recht om stockagekosten aan te rekenen. Deze vergoeding bedraagt op maandbasis 1% van het factuurbedrag, per begonnen maand. Bovendien is Betinoc niet verantwoordelijk voor alle schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt door deze stockage in open lucht. Claims ten gevolge van levering van goederen door derden worden niet geaccepteerd.

7.Kwaliteit van de Producten. Alle bestellingen worden uitgevoerd volgens de gebruikelijke samenstelling. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de geleverde koopwaar. Op onze producten is een afwijkingstolerantie in afmetingen toegestaan van 3 pro cent ten opzichte van de norm. De aanvaarding van onze producten wordt verondersteld te zijn gedaan wanneer ze ter beschikking van de klant worden gesteld en in ieder geval voor hun verwerking op de werf. Buiten standaard producten op vraag van de klant geproduceerd worden niet teruggenomen. 

8.Overmacht. Gevallen van overmacht zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke, in onze werkhuizen of bij onze leveranciers van grondstoffen, lock outs, ongevallen, brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen vermindering van bevoorraadding of fabricage, evenals gebrek aan materiaal, epidemieën, quarantaine, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, ontslaan ons van elke schadevergoeding en alle verplichtingen. De gegeven opsomming is geenszins limitatief. 

9.Gefactureerde hoeveelheden. De gefactureerde hoeveelheden zullen uitsluitend vastgesteld worden op basis van de hoeveelheden voorkomend op onze afhaalbons, met uitsluiting van elke andere wijze van vaststelling. 

10.Betalingsvoorwaarden. Behoudens andersluidende overeenkomst in de afgesloten contracten zijn alle afgehaalde koopwaren te betalen 30 dagen factuurdatum. Bij het niet naleven van de overeengekomen betalingstermijn loopt een verwijlintrest op basis van de van toepassing zijnde basisrentevoet voor kaskredieten, toegepast door de bankinstellingen en verhoogt met 1,5% ; automatisch en van rechtswege vanaf de vervaldag van de betalingstermijn. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag door nalatigheid of slechte wil, zal na ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve met 12% verhoogd worden met een minimum van € 50 en een maximum van € 1250 dit als conventioneel strafbeding bij wijze van forfaitaire schadevergoeding zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de gebeurlijke toepassing van art 1244 van het Belgisch Wetboek ten gunste van de schuldenaar. Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden hetzij de uitvoering van de lopende contracten opschorten, hetzij ze van rechtswege als nietig beschouwen. Het feit dat een klacht werd ingediend, ontslaat de koper niet tot naleving van onze voorwaarden en betalingstermijnen. 

11.Opschorten van het contract. Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering van alle contracten op te schorten in geval van wijzigingen in de toestand van onze klant zoals overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperking van rechtsbekwaamheid, faillissement, aanvraag tot het bekomen van concordaat of minnelijke schikking, publicatie van protest, wankeling van krediet, openstaande rekeningen bij de R S Z, ontbinding of wijziging van de maatschappij. Deze opsomming geldt als voorbeeld doch is niet beperkend, en dit totdat voldoende waarborgen zijn gegeven die de waarde vertegenwoordigen van het geheel of een deel van de onbetaald gebleven of nog niet afgehaalde goederen. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de factuur niet volledig voldaan is. 

12.Bevoegdheid. Al onze overeenkomsten vallen onder toepassing van de Belgische wet. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. 

13.Klachten. Alle klachten met betrekking tot de afgehaalde producten moeten schriftelijk en per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen 8 dagen na levering. Klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen kunnen slechts aanvaard worden, indien zij schriftelijk en per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum